უზნაძის ეფექტი

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ხანგრძლივობა: ნაწილი, მეტრი, 58 წუთი

გამოშვების წელი: 2017